-

, 14.25 1

- 2 . 539 , "" .
: https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl
OziExplorer
  L-34-10 T- L-34-11 =-+ L-34-12 T- L-35-1 T--T L-35-2 +-+ L-35-3 L-35-4 L-35-5 - L-35-10 v L-35-11 T L-35-12 L-35-23 v +v L-35-24 - L-35-35 -v L-35-36 T. L-35-48 T L-35-58 + L-35-59 v L-35-60 L-35-70 +v-T L-35-71 T𨺪 L-35-72 T L-35-81 L-35-82 + L-35-83 L L-35-84 Tv L-35-93 + L-35-94 L L-35-95 L-35-96 T L-35-105 L-35-106 T L-35-108 T L-36-1 T L-36-2 T L-36-3 L L-36-4 + L-36-5 L-36-6 =v + L-36-7  L-36-8 L-36-9 + L-36-10 T L-36-11 L-36-12 v L-36-13 + L-36-14 - L-36-15 T L-36-16 + L-36-17 + L-36-18 T L-36-19 = L-36-20 L L-36-21 = L-36-22 L-36-23 T L-36-24 + L-36-25 L-36-26 + L-36-27 L-36-28 = + L-36-29 L-36-30 T L-36-31 T. L L-36-32 T. T L-36-33 T. L-36-34 T L-36-35 L-36-36 T L-36-37 L-36-38 L-36-39 + L-36-40 = L-36-41 = (. 𸪹) L-36-42 L L-36-43 = L-36-44 T L-36-45 =. Tv L-36-46 L L-36-47 L-36-48 L-36-49 + L-36-50 + L-36-51 Tv L-36-52 + L-36-53 + L-36-54 - L-36-55 = L-36-56 + L-36-57 = L-36-58 T L-36-59 L-36-60 T- L-36-61 +-- L-36-62 L L-36-64 . T L-36-65 + L-36-66 T L-36-67 L-36-68 L L-36-69 + L-36-70 + L-36-71 =v L L-36-73 Tv L-36-78 Tv 8,4 L-36-79 L-36-80 L-36-81 - L-36-82 T L-36-83 . L-36-89 L-36-90 + L-36-91 = L-36-92 = L-36-93 L-36-94 = L-36-95 - L-36-96 - L-36-102 . L L-36-103 + L-36-104 T L-36-105 + L-36-106 + L-36-107 L L-36-108 T L-36-116 + L-36-117 T L-36-118 T L-36-119 - L-36-120 + 10 L-36-127 T (. 𸪹) L-36-128 T L-36-129 - L-37-1 L-37-2 T. = L-37-3 L-37-4 - L-37-5 L L-37-6 v L-37-7 - L-37-8 = L-37-13 L-37-14 v L-37-15 T L-37-16 - L-37-17 L-37-18  L-37-25 + L-37-26 L L-37-27 T L-37-28 L-37-29 = L-37-37 L-37-38 + L-37-39 - L-37-40 - L-37-41 + L-37-49 = L-37-50 + L-37-85 L-37-86 . . T L-37-97 L L-37-98 T M-34-12 - M-34-24 T M-34-36 + M-34-48 - M-34-60 L M-34-71 = M-34-72 - M-34-82 v M-34-83 - M-34-84 + M-34-94 - M-34-95 T M-34-96 -v M-34-105 T M-34-106 =. - M-34-107 + M-34-108 Tv M-34-117 T M-34-118 T v M-34-119 T M-34-120 Tv M-34-129 L M-34-130 M-34-131 - M-34-132 M-34-141 M-34-142 + M-34-143 - M-34-144 T M-35-1 M-35-2 - M-35-3 Tv M-35-4 T M-35-5 M-35-6 T M-35-7 M-35-9 Tv M-35-13 T Tv M-35-14 - M-35-15 + M-35-16 M-35-17 T M-35-18 Tv M-35-19 T T M-35-20 + M-35-21 T M-35-22 M-35-23 T M-35-24 - M-35-25 T M-35-26 M-35-27 +v M-35-28 M-35-29 T M-35-30 M-35-31 M-35-32 + M-35-33 =v + M-35-34 +򨺢 M-35-35 M-35-36 v M-35-37 =v M-35-38 T M-35-39 T M-35-40 +v M-35-41 M-35-42 M-35-43 + M-35-44 + M-35-45 - M-35-46 M-35-47 M-35-48 L M-35-49 + M-35-50 + M-35-51 + M-35-52 - M-35-53 M-35-54 = M-35-55 M-35-56 =-Tv M-35-57 T-Tv M-35-58 + M-35-59 v M-35-60 M-35-61 -+ M-35-62 M-35-63 +v M-35-64 M-35-65 + M-35-66 T M-35-67 + M-35-68 M-35-69 + M-35-70 M-35-71 v M-35-72 L M-35-73 T M-35-74 M-35-75 v M-35-76 T M-35-77 Tv M-35-78 Lv M-35-79 T M-35-80 T M-35-81 L M-35-82 + M-35-83 M-35-84 T M-35-85 - M-35-86 +v M-35-87 M-35-88 T M-35-89 T M-35-90 - M-35-91 M-35-92 - M-35-93 L M-35-94 M-35-95  M-35-96 T M-35-97 M-35-98 + M-35-99 + M-35-100 + M-35-101 T M-35-102 + M-35-103 - M-35-104 + M-35-105 T M-35-106 T (. 𸪹) M-35-107 T M-35-108 M-35-109 M-35-110 L-L M-35-111 T M-35-112 T M-35-113 + M-35-114 - M-35-115 = L M-35-116 v v M-35-117 + M-35-118 T M-35-119 + M-35-120 - M-35-121 +v M-35-122 = M-35-123 v M-35-124 Tv M-35-125 - M-35-126 v M-35-127 Tv M-35-128 - M-35-129 +v M-35-130 T M-35-131 T M-35-132 + M-35-133 M-35-134 T M-35-135 T M-35-136 +v M-35-137 = M-35-138 Tv M-35-140 - M-35-141 T M-35-142 M-35-143 v M-35-144 M-36-2 T M-36-3 M-36-4 - M-36-5 M-36-6 -v M-36-7 + M-36-8 + M-36-9 M-36-13 M-36-14 M-36-15 + M-36-16 + M-36-17 M-36-18 M-36-19 M-36-20 M-36-21 +v M-36-25 +v M-36-26 M-36-27 + M-36-28 = M-36-29 + M-36-30 + M-36-31 M-36-32 +v M-36-33 + M-36-34 - M-36-35 T M-36-37 -v M-36-38 + M-36-39 + M-36-40 = M-36-41 L M-36-42 M-36-43 v M-36-44 = M-36-45 M-36-46 Tv M-36-47 M-36-49  ( 𸪹) M-36-50 M-36-51 +v M-36-52 M-36-53 M-36-54 T M-36-55 T M-36-56 + M-36-57 T M-36-58 T M-36-59 T. M-36-60 + M-36-61 T M-36-62 + M-36-63 -- M-36-64 - M-36-65 + M-36-66 M-36-67 Tv M-36-68 v M-36-69 M-36-70 Lv M-36-71 M-36-72 + M-36-73 + M-36-74 v M-36-75 M-36-76 + M-36-77 - M-36-78 + M-36-79 - M-36-80 M-36-81 + M-36-82 - M-36-83 M-36-84 T M-36-85 T M-36-86 + M-36-87 -+ M-36-88  M-36-89 +v M-36-90 + M-36-91 + M-36-92 + M-36-93 M-36-94 M-36-95 M-36-96 + M-36-97 M-36-98 M-36-99 + M-36-100 T M-36-101 M-36-102 + M-36-103 M-36-104 M-36-105 M-36-106 = M-36-107  M-36-108 T M-36-109 L M-36-110 T M-36-111  M-36-112 = M-36-113 L M-36-114 M-36-115 L M-36-116 T M-36-117 M-36-118 M-36-119 + M-36-120 M-36-121 + M-36-122 = M-36-123 - M-36-124  T M-36-125 M-36-126 = M-36-127 L (. 𸪹) M-36-128 v Tv M-36-129 T M-36-130 - M-36-131 - M-36-132 M-36-133 L M-36-134 M-36-135 M-36-136 = M-36-137 + M-36-138 - M-36-139 M-36-140   (. 𸪹) M-36-141 M-36-142 T M-36-143 T M-36-144 T M-37-49 + M-37-50 + M-37-51 + M-37-52 T M-37-61 - M-37-62 T M-37-63 T. + M-37-64 + M-37-65 T M-37-66 +v M-37-73 - M-37-74 + M-37-75 + M-37-76 M-37-77 T M-37-78 M-37-79 + M-37-80 M-37-85 M-37-86 + M-37-87 Tv M-37-88 -L M-37-89 T M-37-90 + M-37-91 = M-37-92 M-37-93 + M-37-97 M-37-98 M-37-99 L M-37-100 T M-37-101 M-37-102 T M-37-103 + M-37-104 + M-37-105 M-37-109 T M-37-110 + M-37-111 + M-37-112 M-37-113 T M-37-114 M-37-115 T𸪹 M-37-116 T M-37-117 M-37-121 M-37-122 = M-37-123 - M-37-124 M-37-125 L M-37-126 T M-37-127 T M-37-128 - M-37-133 T M-37-134 M-37-135 M-37-136 M-37-137 + M-37-138 v T M-37-139 L M-37-140 T M-37-141 -+ N-36-125 N-36-127 N-36-128 T N-36-134 + N-36-135 T N-36-136 + N-36-137 =. N-36-138 T N-36-139 =-T N-36-140 - N-36-141 T-+Rambler's Top100